استاد محمود جوادی‌پور

زنده‌ياد استاد محمود جوادی‌پور

نخستين کتاب سال گرافيک دانشجویی با آثاری از اين استاد پیشگام منتشر شد.